Myndomyn: Farshad Bashir

Farshad Bashir is 17, wennet yn Ljouwert en is aktyf lid fan de SP. Hy sit foar de partij yn it linkse platfoarm KEER HET TIJ, en stridet tsjin it belied fan de regering. Ek is hy bestjoerslid fan it kernbestjoer SP Ljouwert.

En as dit noch net genôch is, hy makket ek noch diel út fan de saneamde “Groep van Dertig”. Dit binne tritich jongeren dy’t 1 kear yn’e moanne les krije fan Jan Marijnissen. It doen is harren klear te stomen foar in politike loopbaan op it heechste nivo.

Omrop Fryslân, Myndomyn, 28 september 2005 om 18.45 uur

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 28 september 2005