Faktor Freed: hoe is’t no mei…

Hoe is’t no mei:….Farshad Bashir fan Ljouwert, it jongste riedslid fan hiel Nederlân. Farshad is 18 jier en sit noch op skoalle (eineksamenklasse VWO). Hy komt foar de SP yn de Ljouwerter gemeenteried. By de gemeenterieds-ferkiezings behelle hy mar leafst 408 foarkarstimmen. Hoe sil hy it politike wurk kombineare mei skoalle en wat wurde syn spearpunten?

Omrop Fryslân, Faktor Freed, 10 maart 2006 om 19.15 uur

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 10 maart 2006