SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

Raadslid Farshad Bashir wil naar aanleiding van een uitzending van het actualiteitenprogramma TweeVandaag van burgemeester en wethouders weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

Maandag 15 mei zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

“Ik wil van het college weten in hoeveel Leeuwarder scholen het binnenmilieu onvoldoende is. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat zaken als binnenlucht, temperatuur, verlichting en akoestiek van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen en hun schoolprestaties. De SP vindt schone, hele en veilige scholen belangrijk”, aldus Bashir.

Over de oplossing van het probleem zijn verschillende ideeën. SenterNovem en GGD pleiten voor betere ventilatie, ook een ruimer budget vanuit de overheid zou kunnen helpen. In 2005 is de GGD een project gestart, waarin verschillende manieren om het binnenmilieu te verbeteren worden onderzocht. Dit gebeurt in een school die zelf aangeeft problemen te hebben met de ventilatie. De verwachting is dat de ventilatie verbetert na het geven van adviezen, maar dat gedragsverandering alleen niet voldoende is. Waarschijnlijk zijn in veel gevallen andere ventilatievoorzieningen noodzakelijk.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 mei 2006

Doe wat uw hart u ingeeft

Woensdag is de grote gehaktdag. Wordt het Nieuw Zaailandplan per referendum door de Leeuwarder bevolking door de gehaktmolen gehaald, of winnen de voorstanders? Als de voorstanders winnen, doet de opkomst er niet toe. Dan wordt het plan genaaid zoals het door de gemeenteraad geknipt is. Als de tegenstanders winnen, dan moeten er tenminste zo’n 22.000 stemmen zijn uitgebracht, anders is de uitslag ongeldig en gaat het plan ook gewoon door.

Bij de raadsverkiezingen op 7 maart hebben maar 12.000 kiezers op een van de partijen gestemd, die nu gezamenlijk front maken tegen het Nieuw Zaailandplan. Daar moeten dus nog 10.000 bij. Dat wordt een hele hijs, te meer omdat je er niet zeker van bent dat al die 12.000 tegenstemmers van maart woensdag opnieuw allemaal van de partij zullen zijn.

Mijn scepsis is deze week alleen nog maar toegenomen, nu voor- en tegenstanders elkaar met halve waarheden om de oren slaan. In haar Te Gast van dinsdag probeerde oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan aan te tonen dat de SP het publiek misleidt. Donderdag beschuldigden de SP’ers Farshad Bashir en Ad van der Kolk De Haan van moddergooien. Wat schiet een lezer, die nog niet weet wat hij woensdag moet gaan stemmen, hiermee op?

Het spreekt vanzelf dat de SP preekt voor eigen parochie en niet gediend is van pro-Zaailandgeluiden. Hermien de Haan heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk. Bijvoorbeeld als ze schrijft dat de gemeente al plannen voor een Nieuw Zaailand had, lang voordat er sprake was van een Bonnema- legaat. En dat het niet waar is dat alleen de Leeuwarders opdraaien voor de kosten van ,,dit veel te dure plan’’, zoals de SP beweert (voor de kostenverdeling zie de Zaailandpagina in de Sneon en Sneinbijlage).

De Haan mag dan met cijfers en feiten terecht de voorstelling van zaken die de SP geeft, weerleggen, zij stelt er slechts vooronderstellingen tegenover. Zo veronderstelt zij dat dankzij het Bonnemalegaat het Nieuw Zaailand mooier wordt dan het zonder het legaat zou zijn geworden. Maar het legaat is geen geschenk van €18 miljoen, waarmee de gemeente haar mooiste zin kan doen, het dringt de gemeente een Fries Museum op. Toen de legator nog leefde, was het Fries Museum op deze plek niet in beeld.

Voor Hermien de Haan staat het verder vast dat het nieuwe plan het plein ,,veel gezelliger’’ maakt. Ook dat is geen feit, maar een door hoop ingegeven aanname. Het plein had ook anderszins veel gezelliger kunnen zijn, gezelligheid is niet afhankelijk van een museum.

Kortom, voor een ja- of nee-stem kun je niet op feiten en cijfers afgaan, tal van subjectieve afwegingen spelen een rol. Vind je het ontwerp mooi of lelijk, vrees je met een lange pleinwand voor een smalle Ruiterskwartiersteeg of hoop je dat het Ruiterskwartier even breed wordt als de Sint Jacobsstraat? En vergeet je bij je stem voor het gemak maar even dat het Fries Museum nu in monumentale panden is gehuisvest waarvan de toekomstige bestemming nog onbekend is, of is de Turfmarkt met zijn Kanselarij en Eysingahuis je te dierbaar om deze aan het Zaailand op te offeren?

Het zijn vragen die in mijn geval de twijfel alleen maar vergroten in plaats dat ze woensdag tot het zwart-witte antwoord ja of nee leiden, om over het getob over de sub-vraag: bent u voor een korte of lange pleinwand maar te zwijgen. Ik blijf u dus een stemadvies schuldig, ga morgen nog even op het Zaailand en in De Bres kijken en doe dan wat uw hart u ingeeft. Maar ga wel stemmen.

Pieter de Groot

Bron: Leeuwarder Courant, Harje, 20 meil 2006

Leden hebben nieuw bestuur gekozen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 mei 2006 is er een nieuw bestuur gekozen voor de SP afdeling Leeuwarden. Aangezien er nu ook mensen vanuit het bestuur de gemeenteraad in zijn gegaan, moesten er wat posten binnen het bestuur herverdeeld worden.

In de eerste helft van de vergadering kwamen naast de activiteiten van de nieuwe fractie, de financiën aan de orde. Uit het financiëel jaarverslag, bleek dat de afdeling financiëel gezond is. Ook werd ingegaan op activiteiten van de SP’ers buiten de gemeente Leeuwarden. In gemeente Harlingen, Dantumadeel, Dongeradeel en in het Bildt zijn SP’ers bezig om een eigen afdeling op te zetten. Zeer snel zullen Dantumadeel en Dongeradeel (de Twa Dielen) een eigen SP afdeling worden. Al anderhalf jaar hebben deze gemeenten een eigen SP-ledenwerkgroep en sinds een half jaar heeft deze ledenwerkgroep de status afdeling in oprichting.

Met overgrote meerderheid stemde de Algemene Leden Vergadering donderdag in met de voordracht van het nieuwe bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn geworden:

Voorzitter:
Arie Visser

Organisatiesecretaris:
Erik Fassotte

Algemeen bestuurslden:
Roland de Jong (penningmeester),
Farshad Bashir
Simon van der Meer
Jellie de Jong
Jacob van der Meer

Freerk Kalsbeek en Renée Reijenga namen afscheid van het bestuur. Freerk Kalsbeek gaat zich na jarenlange inzet voor de partij volledig richten op fractiewerk. Renée Reijenga blijft actief lid.

Wil je je ook gaan inzetten voor de afdeling? Meld je dan nu aan. Dan kunnen we samen bekijken waar je kwaliteiten liggen en hoe we die kunnen inzetten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 mei 2006

Modder gooien helpt Zaailanddebat niet

De argumenten van de SP tegen de plannen voor het Zaailand berusten niet op leugens, zoals oud-wethouder Hermien de Haan beweert.

FARSHAD BASHIR en AD VAN DE KOLK
SP-volksvertegenwoordigers

De argumenten van de SP om tegen Nieuw Zaailand te stemmen worden door de voorstanders en in het bijzonder de PvdA als leugens neergezet. Oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan verwart in de LC van 16 mei de argumenten van de SP met leugens in verband met het ontbreken van valide argumenten aan haar kant.

De SP zou niet de mening van de voorstanders op haar internetpagina willen publiceren. De SP heeft haar website zelf betaald, als de voorstanders van Nieuw Zaailand iets willen schrijven, dan zijn ze vrij om een eigen website op te zetten. Om de SP van maoïsme te betichten, gaat echt te ver. Kenmerk van maoïsme is het stelselmatig ontkrachten van argumenten van de oppositie door tegenstanders af te schilderen als vijanden, manipulators en leugenaars die het volk misleiden.

Ook worden oude helden van de revolutie van de stal gehaald om hoog van de toren te blazen. Wat De Haan nu dus doet. Maakt haar dit tot een maoïst? In de door haar gevolgde optiek wel, het is echter schromelijk overdreven en nogal simpel en kortzichtig om zulke conclusies te trekken.

De voorstanders hebben kritiek op de bedragen die de SP noemt. Nieuw Zaailand kost de belastingbetaler minimaal 38,9 miljoen euro: 10,3 miljoen van het rijk, 10,5 miljoen van de provincie Fryslân en 18,1 miljoen van de gemeente Leeuwarden. Ook worden dit soort megaprojecten over het algemeen 20 procent duurder. Wat is hier de leugen van de SP?

Hoe men het ook wendt of keert, het legaat van Bonnema geeft het geheel een chantageachtig tintje. Het staat buiten kijf dat het democratische gehalte van Nieuw Zaailand door de invloed van het legaat op zijn minst ter discussie staat. Dat is geen leugen maar een mening.

De Haan beweert dat “er niet alleen maar luxe elite winkels” op het Zaailand komen. Impliciet geeft ze dus toe dat deze er wel degelijk komen. Ze geeft de SP dus gedeeltelijk gelijk. De SP liegt niet maar spreekt de waarheid. Waar is dan de demagogie?

Er is nu al veel leegstand en onverkoopbaarheid van winkelruimte in de te slopen boog van het huidige winkelcentrum Zaailand, plus nog veel andere leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat gedwongen verhuizing van de bewoners gaat plaatsvinden is een feit. De bewoners moeten er maar genoegen mee nemen dat ze schadevergoeding krijgen, die in negen van de tien gevallen niet adequaat en zeker niet ruimhartig is. Een huis is meer dan een hoop stenen met een dak erop. Het is in veel gevallen meer dan iets wat men eventjes inruilt voor een ander huis.

Gedwongen verhuizingen zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen in het privé-leven van mensen. Vooral als ze gedwongen worden door overheden. Het is een te rooskleurige en simpele voorstelling van zaken dat de inwoners blij zouden moeten zijn dat ze voorrang krijgen bij herhuisvesting op het Zaailand. Men moet dan nog een keer verhuizen. En dat terwijl men misschien weer net gewend is aan de nieuwe woonomgeving en daar waarschijnlijk ook in geïnvesteerd heeft.

Om evenementen en een markt op het plein te behouden is het belangrijk dat het plein niet kleiner wordt. Het Wilhelminaplein zal worden uitgebreid met de ernaast gelegen straat. Wat oppervlakte betreft wordt het plein inderdaad niet kleiner. Maar op de er nu bij aangesloten straat mogen geen marktkramen en dergelijke komen te staan, want deze moet vrij blijven voor politie- brandweer- en ambulanceverkeer. Netto wordt de ruimte op het Wilhelminaplein dus wel degelijk kleiner.

De opstelling van de voorstanders heeft een demotiverend en verwarrend effect op mensen die straks hun stem moeten uitbrengen. Laten we de discussie op basis van argumenten voeren zonder met modder te gooien.

Bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 2006

Strijd om plan Nieuw Zaailand komt op gang

Het referendum over het Nieuw Zaailand begint eindelijk te leven in Leeuwarden. De tegenstanders praten hun kelen droog en delen posters uit. De voorstanders blijven nog wat op de vlakte. Zij hangen foldertjes aan fietsen of verkopen T-shirts achter de V & D.

Door Gerrie Riemersma

LEEUWARDEN – Het stapeltje met ,,nee”-posters is al flink geslonken. SP-raadslid Farshad Bashir staat achter de stand bij de Waag op de Nieuwestad. Het winkelend publiek weet hem zaterdag te vinden. Voor- en tegenstanders van het prestigieuze project beginnen discussies met hem. Bashir is duidelijk: Nieuw Zaailand moet maar niet wezen. Het project is te duur en gaat ten koste van het mooie historisch stadsgezicht.

Om negen uur uur stond hij er zaterdagmorgen. ’s Middags is hij de tel kwijt van het aantal belangstellenden dat de stand met ballonnetjes heeft bezocht. Sommigen dachten dat hij en zijn medestrijders bij de dure auto’s achter hem hoorden. Maar nee, hij staat er voor het referendum. ,,O, politiek. En dan lopen ze weg.” Bashir grijnst. Niet iedereen heeft interesse voor het referendum. Dat leeft ogenschijnlijk nog niet erg in Leeuwarden. Van strijd is er nog weinig zichtbaar in de stad. ,,Vlak voor het referendum gaat het los. Net als bij de verkiezingen”, verwacht Bashir.

Toch heeft hij het de hele dag druk. ,,Voorstanders zijn eigenlijk nog emotioneler dan de tegenstanders”, weet Bashir. Even later staat een man voor de stand. In de ene hand heeft hij een softijsje en met de andere slaat hij op de folders van de SP. ,,Hier ben ik het helemaal mee eens”, roept de man. Hij krijgt een paar aanplakbiljetten en vertrekt.

Ook Aly van der Sloot haalt haar neus op voor Nieuw Zaailand. Er moet iets met het plein gebeuren, maar het nieuwe Fries Museum vindt ze een gruwel. ,,En er is al zoveel vernield in Leeuwarden.” En de kosten? Te duur. De tegenstanders krijgen bij de stands vooral de vraag waarom ze tegen zijn. Er is ook nog veel onduidelijkheid over het plan. Aarzelend naderen Hillie en Arjen Buwal- da de stand. De avond ervoor zaten ze tijdens een verjaardagsfeestje in een felle discussie over het project. ,,Maar we kwamen er niet uit. We zitten met veel vragen. Het is nu nog te moeilijk om onze stem te bepalen”, aldus Hillie Buwalda. Maar stemmen gaan ze wel, het echtpaar komt er speciaal voor terug van de camping.

De SP, de ChristenUnie, de FNP en de NLP voeren elke zaterdag actie, bij toerbeurt, in de winkelcentra Bilgaard en Nijland en in de binnenstad. Ze zijn zichtbaar, dit in tegenstelling tot de voorstanders.

Bij de achteruitgang van de V &D laten de voorstanders in de anonieme actiegroep de ‘Zaaimannen’ zich opnieuw gelden. Zorgden ze eerst voor een nep- zwerfkei bij de Oldehove, nu verkopen ze T-shirt met een ‘Z’ voor €2,95. De verkoopster turft. Twintig heeft ze verkocht. PAL/GroenLinks-voorman Piet van der Wal sluipt langs fietsen om de foldertjes met daarin een pleidooi voor het Zaailand zonder pleinwand aan de sturen te hangen.

De strijd om het Nieuw Zaailand komt op gang.

Bron: Leeuwarder Courant, 15 meil 2006

SP verspreidt 15.000 kranten tegen Nieuw Zaailand

De SP gaat via een eigen huis-aan-huis-krant, “de krant van 24 mei”, de Leeuwarders overtuigen om op 24 mei tegen Nieuw Zaailand te stemmen. De SP is een uitgesproken tegenstander van Nieuw Zaailand en dat is duidelijk terug te lezen in de krant. De SP heeft de krant in een oplage van 15.000 exempelaren uitgegeven. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord.

Vanaf vandaag, woensdag, zullen de SP-leden volop aan de gang gaan met het verspreiden van de kranten. De leden van de SP zullen 13.000 kranten huis-aan-huis bezorgen. De andere 2.000 worden in de binnenstad van Leeuwarden uitgedeeld.

De SP in Leeuwarden heeft de krant betaald uit eigen middelen, zoals de contributie van haar leden en de afdracht van haar volksvertegenwoordigers. SP raadsleden dragen namelijk hun raadsvergoeding af.

De krant is uitgegeven onder redactie van Farshad Bashir, Erik Fassotte en Jellie de Jong.

Heeft u deze krant nog niet in de brievenbus gekregen? Klik dan op de link hieronder om de hele krant online te lezen.

Klik hier om de hele krant online te lezen (PDF document)

Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 mei 2006

Kritiek op krant voor Zaailand-referendum

LEEUWARDEN – Politieke tegenstanders van het Zaailand-plan vallen over het gemeentelijk referendumkrantje, dat vrijdag huis aan huis is verspreid in de gemeente Leeuwarden. Het is te subjectief en in het voordeel van de voorstanders, menen de SP en FNP. De gemeente is zich van geen kwaad bewust.

De gemeente moet neutrale informatie verschaffen en de inwoners oproepen om 24 mei naar de stembus te gaan. Dat gebeurt onder andere in het krantje. Een onafhankelijke referendumcommissie ziet gedurende de aanloop naar de volksraadpleging toe op de objectieve feitenweergave door de gemeente.

,,Dat is nu ook gebeurd’’, aldus gemeentewoordvoerder Jelmar Helmhout. ,,Voordat het krantje naar de drukker ging, heeft de commissie de inhoud bekeken. Ze vond die prima. Ze heeft er neutraliteit in gelezen.’’ De SP en de FNP zijn het daar niet mee eens. Farshad Bashir (SP) heeft het over ,,propaganda.’’ Hij en ook FNP’er Sybren Posthumus storen zich bovendien aan de ,,gemanipuleerde’’ afbeeldingen en de zes interviewtjes met Leeuwarders. Onder hen bevindt zich een tegenstander. Volgens de politici strookt dat niet met de werkelijkheid.

Helmhout benadrukt dat de gemeente door de interviewtjes bewust alle drie varianten voor het voetlicht brengt: de herinrichting met lange winkelwand en de variant zonder wand. ,,En ook de tegenstanders laten we aan het woord’’, aldus de woordvoerder. De gemeente gaat de reacties op het krantje doorspelen aan de referendumcommissie, aldus Helmhout.

De SP, FNP, NLP en ChristenUnie zijn zaterdag voor het eerst de boer op gegaan om actie te voeren. De vier oppositiepartijen hebben ook een strijdlied. Op de melodie van ,,Zeg niet nee-hehehee’’ van de Fouryo’s zingen de Martino’s ,,Stem maar nee.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 8 mei 2006

SP lanceert website tegen Nieuw Zaailand

Vandaag heeft de SP de website onszaailand.nl gelanceerd. Het doel van de site is om Leeuwarders te overtuigen om op 24 mei tegen de plannen voor Nieuw Zaailand te stemmen. Daarnaast wil de SP de tegenstanders bijeen brengen via een online forum op de website. De SP afdeling Leeuwarden heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om deze website tot stand te brengen.

In deze virtuele omgeving kan de bezoeker het laatste nieuws volgen, opiniestukken lezen en zich laten informeren over de argumenten van de tegenstanders. Ook de publicaties van de SP over Nieuw Zaailand zijn onmiddellijk te raadplegen. Verder is er een Agenda opgenomen waarop binnenkort alle acties vermeld worden die gepland zijn.

Via het Forum kunnen discussies gevoerd worden tussen de voor- en tegenstanders. Ook is er in het Forum ruimte om elkaar van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen.

Veel leuker is, dat de Leeuwarders op een apart gedeelte van de website aan heel Leeuwarden kunnen vertellen dat ze tegenstander van Nieuw Zaailand zijn en in het Forum kunnen ze vertellen waarom zij tegen de plannen zijn.

De website staat onder redactie van Farshad Bashir, Erik Fassotte en Jellie de Jong.

De SP voert bij het referendum over het Nieuw Zaailand campagne tegen zowel het project Nieuw Zaailand als het project Nieuw Zaailand met een korte pleinwand. De SP doet dit niet alleen, maar werkt samen met andere oppositiepartijen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 mei 2006