Leeuwarden toch op de bres voor asielzoekers

LEEUWARDEN – De gemeenteraad van Leeuwarden heeft zich gisteravond, op de VVD na, uitgesproken voor een generaal pardon voor de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen. Zo’n 9.000 van hen wachten nog op afhandeling van hun dossier in de hoop dat ze mogen blijven. SP’er Farshad Bashir: ,,We moeten mensen niet langer onnodig kapot maken.’’

Eerder deze maand pleitte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook voor een generaal pardon. Afzonderlijke gemeenten hoeven dat niet meer te doen, maar de gemeenteraad in Leeuwarden had daar gisteravond geen boodschap aan. Het duurt al te lang en de situatie voor de asielzoekers is onhoudbaar, zo was de teneur.

De VVD-fractie vindt dat de landelijke politiek zich met het asielbeleid van haar minister Rita Verdonk moet bezighouden. Volgens VVD’er Tom van Mourik zijn er net weer nieuwe afspraken gemaakt over een snellere afhandeling. De lokale VVD is tegen een generaal pardon en gelooft in een individuele behandeling en toetsing door de rechtbank.

Bron: Leeuwarder Courant, 27 juni 2006

Pleidooi voor generaal pardon asielzoekers

Het parlement moet met spoed een specifieke pardonregeling treffen voor de ruim 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingwet vallen en zich nu nog in Nederland bevinden. Op initiatief van de SP zal de raad dit kenbaar maken aan Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

‘Leeuwarden moet meehelpen om de regering te overtuigen van een generaal pardon,’ betoogde initiatiefnemer Farshad Bashir van de SP. ‘Het gaat hier om mensen die 5 tot 15 jaar in Nederland verblijven en al grotendeels zijn geïntegreerd.’ Hij werd in zijn pleidooi ondersteund door een stil protest van spandoeken vanaf de publieke tribune.

Alleen de VVD fractie ondersteunt het voorstel niet. De partij heeft vertrouwen in de verantwoordelijk minister. ‘De kwestie heeft haar volle aandacht. Vorige week zijn er op rijksniveau nieuwe afspraken gemaakt,’ aldus fractiewoordvoerder Tom van Mourik.

Bron: leeuwarden.nl, 27 juni 2006

Zorgen SP over positie sociale werkvoorziening

De SP maakt zich zorgen over de financiële positie van Caparis NV., de sociale werkvoorziening. Volgens de SP moet de gemeente Leeuwarden de bijdrage voor de komende jaren blijven beschikbaar stellen. De sociale werkvoorziening moet exclusief blijven bestaan als werkplek voor mensen met een handicap. De SP is voor dat mensen begeleid gaan werken. Maar alleen op basis van vrijwilligheid en zonder enige dwang.

Ook maakt de SP zich enorme zorgen over de lange wachtlijsten. In de rapportage voor het eerste kwartaal wordt melding gemaakt van een wachttijd van 36 maanden. SP-raadslid Farshad Bashir: “36 maanden, dat is heel veel. Mensen met beperkingen kunnen vaak moeilijk buiten het huis komen, het werk is vaak de enige plaatst voor sociale contacten. 36 maanden thuis en amper sociale contacten, dan kun je niet maken.”

De SP zou het jammer vinden als bijvoorbeeld Heerenveen of Smallingerland uit de Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening treden. De SP is juist voorstander van om samen met alle Friese gemeenten samen te werken binnen één Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening.

Door de financiële positie van de sociale werkvoorziening acht de SP het op zijn plaats dat de beloningen van directeur en andere hooggeplaatste mensen onder de loep worden genomen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 juni 2006

Leertijd raadsleden voorbij

Nieuwkomers in gemeenteraden na honderd dagen goed op dreef

Heerenveen – De nieuwkomers in de Friese gemeenteraden hebben hun eerste honderd dagen erop zitten. Het enthousiasme is groot, ook al kost het raadswerk in sommige gevallen behoorlijk veel tijd. Ook het politieke spelletje is soms nog even wennen, blijkt uit een rondgang langs enkele nieuwe raadsleden.

Het werk als gemeenteraadslid kost veel tijd. Die conclusie trekken eigenlijk alle nieuwe raadsleden die het Friesch Dagblad honderd dagen na de verkiezingen van 7 maart sprak. ,,Er staat vijftien tot twintig uur voor. Maar ik maak de drie dagen die ik ervoor heb – zeg maar 24 uur per week – zo vol”, zegt Tryntsje Dijkstra, fractieleider van de ChristenUnie in Heerenveen.

Dijkstra combineert het lidmaatschap van de raad met vrijwilligerswerk voor de kerk en voor de school van haar twee kinderen van vijf en acht jaar. ,,Het moet ook bij die drie dagen blijven. Anders kom ik echt in de knel.”

Dijkstra is enthousiast over haar werk als nieuw raadslid en fractieleidster, maar vindt wel dat ze nu keuzes moet maken. ,,Zowel in mijn raadswerk, als in mijn werk als vrijwilliger. Voor de kerk begeleid ik jongeren. Dat bouw ik nu wat af. Zomaar ophouden wilde ik niet.”

Twintig uur
CDA-raadslid Arend Hoekstra (28) uit Burgum komt gemiddeld ook wel aan twintig uur per week. ,,Dat gaat ten koste van mijn vrije tijd. Maar dat is geen belasting, want ik heb er plezier in.” Hoekstra is vanwege het raadswerk in Tytsjerksteradiel een dag minder gaan werken.

Het jongste raadslid van Fryslân is Farshad Bashir (18) uit Leeuwarden. Hij combineerde de afgelopen maanden het studeren voor zijn VWO-examen met het werk als SP-raadslid. ,,Dat was goed te doen. Het kost me vier uur per dag, maar daar heb ik niet echt dingen voor gelaten. Gisteren heb ik gehoord dat ik geslaagd ben, dus nu heb ik helemaal tijd genoeg.”

Nu de eerste honderd dagen erop zitten, voelen de nieuwkomers zich vrij zeker in hun rol als raadslid. De vergaderprocedures zijn duidelijk, maar het politieke gevoel moeten ze nog in de vingers krijgen.

,,Het spel tussen de fracties is even wennen”, zegt Hoekstra. ,,Die ongeschreven regels heb je niet na honderd dagen onder de knie, dat duurt denk ik wel een raadsperiode.”

Voorstel afgepakt
Dijkstra en Bashir hebben dezelfde ervaring. ,,Laatst wilde ik een voorstel met de PvdA voorbereiden. Ze haakten af, maar kwamen later zelfstandig met hetzelfde idee. Dat had niet zo gemoeten”, zegt Bashir.

Over de begeleiding hebben de nieuwe raadsleden niets te klagen. ,,Er is eerder een overschot aan cursussen dan een tekort”, stelt Hoekstra vast. Hij zit met drie andere nieuwelingen in een fractie van zeven. ,,We krijgen steun van de mensen die al langer in de raad zitten.” Hoekstra kan zich in de brede fractie op een specialisme richten: ruimtelijke ordening en milieu.

Bashir heeft als lid van een driemansfractie minder specialismen. ,,Wat ik heel belangrijk vind is om alles begrijpelijk te houden voor het publiek. Niet meepraten in de ambtelijke taal. Dat is best moeilijk, want bijna iedereen doet dat.”

Dijkstra doet als fractieleidster de meeste dossiers. ,,Ik wil me er vooral voor inzetten dat mensen meer oog voor elkaar krijgen. Als gemeente vragen we mensen om eigen ideeën, maar die moeten we dan ook oppikken.” Dijkstra is zich ervan bewust dat de ChristenUnie met die inzet geen meetbare resultaten boekt. ,,Het is niet zo zichtbaar, maar wel heel belangrijk.”

Bron: Friesch Dagblad, 17 juni 2006

De loden koker van Mercurius

Nu het plan Nieuw Zaailand doorgaat, verhuist allereerst de Mercuriusfontein. Dat is goed nieuws. De fontein is indertijd van zijn lommerrijk plantsoen beroofd en kreeg er een lelijk winkelcentrum voor terug. Alsof dat nog niet erg genoeg was, verwierf ze hier vervolgens haar dubieuze reputatie van hang- en dealplek voor het schuim van de stad.

De fontein kan dus alleen maar baat hebben bij een verhuizing, De gemeente heeft beslist dat ze op het plein tegenover de Beurs komt te staan. Geen slechte keus: de historische link met het beursgebouw blijft bewaard. Een tweede argument om het monumentale kunstwerk hierheen te verhuizen is dat het kale beursplein mettertijd weer een plantsoen kan worden. Op de oude plataan na is alles hier zo’n zes jaar geleden rigoureus gekapt.

De Socialistische Partij Leeuwarden is tegen de verhuizing. In de actiekrant die zij uitgaf ter gelegenheid van het Zaailand-referendum, beweert zij dat de Mercuriusfontein niet zonder ernstige schade verhuisd kan worden, omdat deze ,,een ondeelbaar geheel vormt met de forse ondergrondse betonnen waterkamers en pompruimtes’’. Technisch onderzoek zou dat hebben uitgewezen toen men in verband met de bouw van het huidige winkelcentrum de fontein ook al weg wilde hebben. Dat moet dan een ondeugdelijk onderzoek zijn geweest, want het is onzin. Toch hoorde ik gisteren het SP-raadslid Farshad Bashir de onzin herhalen voor de camera van Omrop Fryslân.

Stedenbouwkundig ambtenaar Tjeerd Brouwer legde uit dat het in feite een bouwpakket is. Je kunt het zonder pijn demonteren en weer opbouwen. Dat lijkt me logisch, want zo is de fontein ook aangelegd. Bij de onthulling op 3 oktober 1923 heeft toenmalig VVVvoorzitter Roelof Buisman gewezen op het vernuft van de ontwerper prof. Gustav A. Bredow. Buisman, als boterexporteur een bereisd man, was deze internationale kunstenaar op het spoor gekomen in Buenos Aires, waarvoor hij een soortgelijk beeld had ontworpen. Sindsdien doet het verhaal opgeld, dat het monument eerst voor de Argentijnse hoofdstad bestemd was geweest. Een onuitroeibare mythe.

Het in elkaar zetten van het in gedeelten per trein aangevoerde Mercurius-bouwpakket heeft alles met elkaar zo’n anderhalf jaar geduurd. Al die tijd hebben de Leeuwarders tegen een grote houten schutting aangekeken. De Leeuwarders eigen, was het commentaar niet van de lucht, vooral niet nadat er onderdelen van het monument boven de schutting uitstaken. ,,Soa klobberich, soa houterich, soa lompen…’’ Maar nadat de schutting was weggehaald, verstomde de kritiek.

Waar ik benieuwd naar ben is of bij de demontage de loden buis voor het licht komt, die, zoals de geruchten willen, een papier zou bevatten met de namen van alle mensen die op de een of andere manier bij de bouw van de fontein betrokken zijn geweest. In een brief in ’t Kleine Krantsje van 1 januari 1989 vroeg R.K Dijkstra uit Leeuwarden aan redacteur Fenno Schoustra of die hier meer van wist: ,,Mijn schoonvader Lambert Arentshorst, indertijd loodgieter bij de firma Wijbenga op de Put, moet daarop ook nog vermeld staan.’’

Zolang de fontein niet is gesloopt, zullen we het nooit weten, antwoordde Schoustra. In de stukken en tekeningen op het gemeentearchief was hij geen ingemetselde loden buis tegengekomen, maar dat wilde niet zeggen dat de buis niet bestaat. Vroeger gebeurde het immers wel meer dat dergelijke ‘herinneringen’ werden ingemetseld…

Op 1 maart 1989 reageerde Henk Boersma uit Goor: ,,Hetzelfde is mij in 1939 verteld door Chris Kerkhof, die als timmerman ook aan de fontein heeft gewerkt. Hij sprak over een loden koker met namen van medewerkers en enige geldstukken. Het is geen officiële gebeurtenis geweest en het is dus niet geregistreerd.’’

Pieter de Groot

Bron: Leeuwarder Courant, Harje, 8 juni 2006

Onvoldoende draagvlak voor burgerinitiatief hondenbeleid

Suzanne Zaal bepleitte tijdens de politieke markt namens Actiegroep ‘De gebeten hond’ een hondvriendelijker beleid. Zij kon niet alle raadsleden overtuigen van haar plannen. De raad wacht liever de proefprojecten af die momenteel gaande zijn in een aantal Leeuwarder woonwijken, voordat het hondenbeleid wordt aangepast.

Actiegroep ‘De gebeten hond’ maakt zich sterk om het imago van honden te verbeteren. ‘De gebeten hond’ wil meer losloopgebieden voor honden en venstertijden instellen waarbinnen honden in parken mogen loslopen. De poepstroken kunnen afgeschaft worden als hondenbezitters verplicht worden om de poep van hond op te ruimen. Er moeten dan wel meer afvalbakken komen. De hondenbelasting moet een doelbelasting worden en niet zoals nu gedeeltelijk naar de algemene middelen gaan.
De coalitiepartijen hebben in het collegeprogramma deze laatste wens al opgenomen. Het college krijgt hiervoor vier jaar de tijd. Aan het eind van de bestuursperiode moet al het geld van de hondenbelasting besteed worden aan hondenbeleid.

Maar weinig raadsleden zien heil in de ideeën om parken op gezette tijden op te stellen voor loslopende honden. Gea Dames van het CDA is niet voor het gedogen van honden in parken ‘zolang hondenbezitters hun gedrag niet beteren.’ PvdA raadslid Gerk Koopmans stelt dat er niks mis is met het imago van honden, ‘maar hondeneigenaren zijn verantwoordelijk.’
Farshad Bashir van de SP vindt dat de gemeente een mentaliteitsverandering bij hondenbezitters moeten bewerkstelligen door intensievere voorlichting. Ook FNPer Sybren Posthumus wil het opruimen van hondenpoep meer stimuleren. Volgens Douwe Kiestra van de VVD is met name de handhaving belangrijk.
‘Een beter beleid begint bij de opvoeders van de hond,’ aldus Arco van Daalen van de ChristenUnie. Hij vindt het belangrijk dat de gemeente faciliteert met voldoende afvalbakken.
Gerben Hoogterp (Pal GroenLinks) wees erop dat dé hondenbezitter niet bestaat. ‘Vanuit dat perspectief moet je het initiatief van de actiegroep positief benaderen’. Ook John Stoelinga (NLP) ziet wel wat in het gedogen van loslopende honden op gezette tijden.

Bron: leeuwarden.nl, 08 juni 2006

Hondenbelasting mag geen melkkoe blijven

LEEUWARDEN – De Leeuwarder hondenbelasting zal in de toekomst waarschijnlijk geheel worden besteed aan dierenvoorzieningen en controle op hondenpoep. Nu gaat €140.000 van dit bedrag naar de grote pot van de gemeente. Een meerderheid in de raad vindt dit niet eerlijk, zo bleek gisteren op de politieke markt in het stadhuis.

,,De hondenbelasting mag geen melkkoe zijn’’, aldus raadslid Gerk Koopmans van de PvdA. Ook andere partijen zijn voor een geleidelijke overgang naar ‘doelbelasting’: het geld wordt straks alleen besteed aan honden. Eigenaren krijgen overigens geen lagere nota. CDA-wethouder Gerrit Krol verwacht namelijk veel extra kosten voor hondenpoepbakken en andere voorzieningen.

De politiek sprak over het onderwerp op initiatief van actiegroep De Gebeten Hond. Die wil de uitlaatstroken afschaffen, zodat voor iedere eigenaar duidelijk is dat hij de uitwerpselen moet opruimen. Verder vraagt de actiegroep om meer hondenpoepbakken en extra losloopterreinen.

Daar is de raad nog zeer voorzichtig mee, aangezien het hondenpoepprobleem in veel wijken nog zeer groot is. Gea Dames van het CDA: ,,Ik krijg nog regelmatig kinderen thuis met poep onder de schoenen. En bij het eendjes voeren zie je dat honden de eenden wegjagen.’’

Zij zegt vaak asociale reacties te krijgen van hondeneigenaren, wanneer ze op hun gedrag worden aangesproken. CDA-wethouder Gerrit Krol: ,,Kindercircus Saranti kon laatst niet optreden in het Rengerspark door de stank van hondenpoep.’’

De FNP en ChristenUnie zijn eveneens kritisch over de eigenaren. Eventuele veranderingen komen er pas nadat in november enkele wijkexperimenten zijn geevalueerd. De raad staat achter strenge controles, zoals bij de Groene Ster. Dames: ,,In New York zie je nergens meer hondenpoep, dankzij de boetes van 500 dollar.’’

Suzanne Zaal van De Gebeten Hond heeft geen moeite met hoge bekeuringen: ,,Maar er moeten ook voorzieningen komen voor de honden zelf.’’ Farshad Bashir van de SP stelde voor om honden twee keer per dag op vastgestelde tijden toe te laten tot parken.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 juni 2006

Afschaffen activeringspremie onjuist

De activeringspremie is vandaag door het college van B&W afgeschaft. De SP vindt dat de activeringspremie niet afgeschaft had moeten worden.

Het is niet terecht dat de activeringspremie afgeschaft is. De Wet Werk en Bijstand (WWB) is vooral gericht op volledige uitstroom naar werk. De activeringspremie heeft een positieve stimulering, een beloning. Werken loont met de activeringspremie. Wie gaat werken en blijft werken, krijgt namelijk een beloning in de vorm van eenmalige premie. Op deze manier draagt de premie bij aan arbeidsinschakeling en helpt de armoedeval tegen te gaan.

Volgens het college had de activeringspremie ‘meer een belonend karakter voor achteraf dan een stimulerend karakter vooraf’. SP raadslid Farshad Bashir: “Dat komt doordat het bestaan van de premie erg onbekend is. De gemeente heeft amper voorlichting gegeven over het bestaan van de premie. Als er meer voorlichting was gegeven, dan zou er ook ongetwijfeld een positieve prikkel uitgegaan zijn bij de activering.”

Volgens het college ‘vindt er in een aantal gevallen een ongewenste stapeling plaats van stimulerende maatregelen zoals inkomstenvrijlating i.g.v. deeltijdarbeid en vrijlatingregeling deeltijd van de Belastingdienst’. Een telefoontje met de Belastingdienst leert dat er nooit een vrijlatingregeling deeltijd heeft bestaan! Bashir: “De zogenoemde Toetredingskorting heeft wel bestaan. Maar hierbij werd een extra heffingskorting gegeven aan personen die weer (na langdurige werkloosheid) de arbeidsmarkt betraden. Deze regeling was er echter maar kort en is al lang weer afgeschaft. Met andere woorden, dit argument van het college is onzin.”

Vandaag is ook de premie voortzetting deeltijdarbeid afgeschaft. De hoogte van deze premie werd naar rato van het gewerkte aantal uren vastgesteld. Iemand dat bijvoorbeeld 20 uur per week werkt kon 20/36 deel van de activeringspremie aanvragen. Volgens het college ‘gaat hier niet een stimulerende werking van uit’ om door te stromen naar een voltijdbaan. De premie is juist veel lager dan wat men zou verdienen met een voltijdbaan. Bashir: “Iemand die meer wil verdienen, gaat echt wel een voltijdbaan aanvaarden. De conclusie van het college is dan ook onjuist.” De premie is voor de mensen die niet voltijd kunnen werken, zoals deels arbeidsongeschikten, een stimulering om te blijven werken. Werken moet lonen en mensen met een laag betaalde deeltijdbaan hebben vaak een inkomen onder uitkeringsniveau. “De premie is dan een stimulering om te blijven werken en helpt de armoedeval tegen te gaan,” aldus Bashir.

De activeringspremie was een positief middel om de mensen te stimuleren om aan het werk te gaan. Maar de activeringspremie is dus de nek omgedraaid. De SP is alles behalve gelukkig met afschaffen van de activeringspremie en wil dit punt op de agenda van commissie Welzijn hebben. De SP wil de activeringspremie behouden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 6 juni 2006

Demonstratie Stop Afbraak Sociale Huisvesting

Zaterdag 3 juni is door het actiecomité Stop Afbraak Sociale Huisvesting een demonstratie georganiseerd, vanaf de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. De Landelijke demonstratie tegen het woonbeleid van minister Dekker trok vele honderden mensen. SP Leeuwarden werd vertegenwoordigd door Farshad Bashir en Simon van der Meer.

Er waren sprekers uit diverse wijken uit Nederland, die te maken hebben met het afbraakbeleid van minister Dekker. Op het programma stonden verder optredens van: de Latijns Amerikaanse band ‘Kamay’, de jongeren Salsaband ‘Fuego’ van de Amsterdamse muziekschool en de Rapgroep ‘Rotterdamse Rappers’. Een grote internationale actiesambaband liep mee met de demonstratie.

Het verzet tegen de afbraak bundelt en verbreedt zich. De succesvolle Landelijke Demonstratie ‘Houd de huren betaalbaar’ op 8 april 2006 op de Dam trok ook al veel mensen.

De demonstranten laten zich geen zand in de ogen strooien door Dekker, die beweert dat het allemaal wel meevalt. De demonstranten protesteren, omdat Dekker en het kabinet wonen veel duurder wil maken. Verhuurders krijgen de volle vrijheid willekeurig de hoogte van de huren te bepalen. Forse huurverhogingen en bezuinigingen op de huurtoeslag duperen een groot deel van de bevolking. Een nieuwe Landelijke Demonstratie was nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende massale sloop in 56 wijken in Nederland. De massale verkoop van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe. Door loondaling, stijgende werkloosheid en de bijna 20 miljard bezuinigingen van dit kabinet neemt de behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen alleen maar toe.

Door hard werken zijn de huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer bewoners de stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken de volle vrijheid hun winsten nog verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.

Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren krijgen ze opnieuw te horen, in het belang van de ‘stedelijke vernieuwing’, dat ze moeten vertrekken. Mensen worden hierdoor hun huizen en buurten uitgejaagd.

Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker!

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juni 2006