Incident in Leeuwarder stadskantoor leidt tot onderzoek

LEEUWARDEN – De commotie rondom de aanhouding van een illegale vluchteling in het Leeuwarder Stadskantoor zorgt ervoor dat de gemeente haar benadering van cliënten aan de balie van burgerzaken onder de loep neemt. Wethouder Marco Florijn kondigde woensdagavond in de raadscommissie bestuur en middelen een onderzoek aan naar de benadering in Leeuwarden en die in andere Friese gemeenten.

In april werd een 27-jarige uit Liberia afkomstige vluchteling, zonder verblijfsvergunning en tien jaar woonachtig in Leeuwarden, aangehouden in het Stadskantoor. Hij had eerder vanuit het gemeentehuis te horen gekregen dat hij daar zonder gevaar kon komen. Toen hij in april een document aanvroeg op het Stadskantoor, kon de ambtenaar in kwestie hem niet identificeren. Volgens de regels, aldus Florijn, heeft de ambtenaar een onderzoek gehouden. Raadpleging in een database van justitie leerde dat de man al jaren geleden het land had moeten verlaten. De IND voerde de verbijsterde man af. Hij zit inmiddels al twee maanden vast in Tilburg.

PAL/GroenLinks heeft de kwestie aangekaart. Gerben Hoogterp spreekt er schande van dat de man, die geen misdrijf begaan heeft, op zo’n manier is behandeld. ,,Waarom is gekozen voor een juridische kant en niet de menselijke? Het gemeentehuis hoort veilig te zijn voor iedereen.’’

SP’er Farshad Bashir had graag gezien dat de ambtenaar had geroepen dat de man niet veilig was: ,,Ren voor je leven!’’ Dat kan niet, volgens Florijn. De ambtenaren hebben zich te houden aan de wettelijke voorschriften en protocollen. ,,De baliemedewerker heeft strikt gehandeld, zonder te oordelen. De identiteit van deze persoon kon niet worden vastgesteld en daarvoor is een protocol.’’ Een subjectievere benadering kan fout uitpakken, zo waarschuwde Florijn. ,,Het zou erg en discriminerend zijn als je op basis van iemands uiterlijk zegt te vermoeden dat degene voor de balie illegaal is en dat er mogelijk een onderzoek volgt.’’

De PvdA vraagt zich af of vluchtelingen niet op een of ander wijze gewezen kan worden op de risico’s voor illegalen in het gemeentehuis. Florijn: ,,Samen met Vreemdelingentoezicht en Vluchtelingenwerk wil ik uitzoeken hoe andere gemeenten dit doen.’’ Volgens hem is het de afgelopen twee jaar twee keer eerder voorgekomen dat bezoekers van het gemeentehuis zich niet konden identificeren, waarna een onderzoek werd gestart.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 juli 2006

Initiatiefvoorstel Friese taal in schriftelijk verkeer

De FNP heeft een initiatiefvoorstel ingediend over de Friese taal in schriftelijk verkeer van gemeente Leeuwarden. Hierin wordt uitgegaan van ‘tweetaligheid’. Bij tweetaligheid is steeds de keuze welke taal gebruikt wordt: Nederlands, Fries of beide. Iedereen die een brief naar de gemeente stuurt en ervoor heeft gekozen daarin de Friese taal te gebruiken, krijgt ook een schriftelijke reactie in het Fries. De SP steunt het voorstel.

De SP hecht veel waarde aan de Friese taal. Het Fries is de officiële tweede taal van Nederland en dat is niet voor niets. De Friese taal is verbonden met de identiteit en cultuur van de inwoners van Friesland en dus ook Leeuwarden. De SP is van mening dat het beleid erop gericht moet zijn om deze identiteit te bewaren en te garanderen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “We kunnen daarom ook van harte instemmen met het initiatiefvoorstel van de FNP, om de Leeuwarders de mogelijkheid te geven om in de taal van hun keuze antwoord te krijgen op hun brieven.” In het mondeling contact tussen Leeuwarders en gemeente zal – met het aannemen van dit voorstel van FNP – niets veranderen: Fries spreken wordt aangemoedigd, het is mogelijk de gemeente in het Fries te benaderen en de medewerkers van de gemeente beheersen de taal passief.

De SP is verder van mening dat wanneer mensen op vrijwillige basis de Friese taal willen leren, gemeente Leeuwarden daarvoor ook de voorwaarden moet creëren, zodat iedereen die het wil, Fries kan leren. “Ook mensen die weinig middelen hebben,” aldus Bashir.

De Friese taal is een verplicht vak op de basisscholen in Leeuwarden. De SP vindt het ook belangrijk dat hiernaast ook aspecten als de Friese geschiedenis en cultuur betrokken worden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 12 juli 2006

Pardon

Mensen niet kapot maken.

‘Gemeente op de bres asielzoekers’. Dit bericht (LC 27 juni) maakte me bijna blij. Achter het getal 26.000 gaat heel veel verdriet, spanning, emotie en eindeloze onzekerheid schuil. Als vrijwilligster van een instantie heb ik wekelijks te maken met een van deze mensen.

Een vrouw met drie jonge kinderen, die nu zonder haar man terug moet naar haar land. Geen opleiding gehad en geen werkervaring, want werken mag hier niet. De heer Bashir zegt terecht dat we deze mensen niet onnodig kapot moeten maken. Ik zou dan ook graag zien dat er voor deze mensen een generaal pardon komt. Want hoe we het wenden of keren: als we niet in staat zijn binnen bijvoorbeeld drie jaar uitsluitsel te geven of iemand mag blijven, dan doen we met z’n allen iets flink fout.

J. Bosgra, Leeuwarden

Bron: Leeuwarder Courant, 6 juli 2006

Huisbezoeken wellicht in strijd met de wet

Het digitale tijdschrift Ravage berichtte 5 en 6 juni jl. over huisbezoeken. Uit gespreksverslagen van klachten blijkt dat de cliënten van de sociale dienst vaak geen idee hebben dat ze toestemming moeten geven voor een huisbezoek! Daarnaast wordt beweerd dat een aantal van de gehanteerde methoden in strijd zijn met de wet dan wel op zeer gespannen voet daarmee staan. Aanleiding voor de SP dus om raadsvragen te stellen.

De SP wil een uitgebreide toelichting over wat voor opsporingsmethoden in Leeuwarden gebruikt worden om fraude door uitkeringsgerechtigden op te sporen. SP-raadslid Farshad Bashir: “De SP is geen voorstander van huisbezoeken. Volgens de SP moeten we alternatieve manieren gebruiken om fraude te bestrijden.” Ook wil de SP weten of er onderscheid gemaakt wordt tussen een huisbezoek waarbij de ambtenaar zich gedraagt als een bezoeker en een huiszoeking waarbij er concrete aanwijzingen van fraude zijn. Bashir: “Dit moet dan ook aan de uitkeringsgerechtigde duidelijk gemaakt worden.”

De SP wil weten welke bevoegdheden een ambtenaar heeft bij een huisbezoek en welke procedurele waarborgen zijn er om te voorkomen dat een ambtenaar deze bevoegdheden te buiten gaat. De beslissing om een huisbezoek te doen wordt nu vrij ‘laag’ in de organisatie genomen. Bashir: “Het is beter om de controle pas uit te voeren na overleg en toestemming van de wethouder.”

Het is veel beter om toestemming om het huis te betreden op de stoep eerst schriftelijk vast te leggen, dus eerst uitleggen waarvoor de controle is en dat het mogelijk is het huisbezoeken en/of huiszoekingen te weigeren, en dan pas de mensen laten tekenen voor toestemming. Ook moet er volgens de SP bij huisbezoeken aan cliënten een folder gegeven waarin duidelijk staat wat de implicaties van het geconstateerde tijdens het huisbezoeken is en dat er een mogelijkheid is tot het indienen van een klacht en dat er een bezwaar gemaakt kan worden tegen de uiteindelijke beslissing van de sociale dienst.

De SP wil dat er plannen ontwikkeld worden voor de verbetering van de positie van de meest kwetsbare groepen bijstandsgerechtigden, zoals chronisch zieken en mensen met psychische problemen, die het meest in de knel kunnen raken door de huisbezoeken.

In Leeuwarden is ook de sociale recherche actief. Deze rechercheurs bellen aan bij de buren van de uitkeringsgerechtigden. Ze vertellen meestal dat de buren een uitkering hebben en stellen vragen over de woonsituatie en het werk van de buren. Volgens ons is het maar de vraag of dit geoorloofd is en een wettelijke grondslag heeft. De SP heeft ook opheldering hierover gevraagd. “Zonder dat de uitkeringsgerechtigden het weten wordt namelijk aan hun buren verteld dat ze een uitkering hebben.” aldus Bashir.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juli 2006