SP stemt in met verordening WMO

Hoewel de SP tegen de WMO is, heeft de partij ingestemd met de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden. De partij heeft tijdens de behandeling in de gemeenteraad veel punten binnengehaald.

Bij de bespreking in de commissie Welzijn op 13 september uitte de SP veel kritiek op de conceptverordening. SP-raadslid Farshad Bashir: “Dit leidde tot wijzigingen in de conceptverordening waardoor nu ondubbelzinnig duidelijk wordt dat het bestaande voorzieningenniveau in Leeuwarden ondanks de WMO gehandhaafd zal blijven. In de gemeenteraad werden er daarnaast ook nog eens 2 moties en een amandement van ons aangenomen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. SP dienden hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Als de WMO hierdoor financieel negatief uitpakt voor Leeuwarden dan zal de wethouder samen met collega wethouders van vergelijkbare gemeentes bij de minister aankloppen voor extra geld.

Verder ging een meerderheid van VVD, SP, FNP, PvdA en PAL/GroenLinks akkoord met een motie van SP waardoor de gemeenteraad het college opdraagt om de raad jaarlijks drie keer te informeren over de financiële stand van zaken.

De voltallige raad ging tenslotte op aandringen van de SP ook akkoord met nog een wijziging dat nog steeds niet doorgevoerd was in de verordening: hierdoor kunnen mensen met een beperking ook een aanvraag voor een woonvoorziening doen wanneer zij voor het eerst zelfstandig gaan wonen.

Puntsgewijs hieronder de andere aanpassingen die mede op aandringen van de SP in de verordening zijn aangebracht, naar aanleiding van de debatten in de commissie Welzijn en de gemeenteraad:

 • het compensatiebeginsel is een resultaatverplichting;
 • het begrip goedkoop adequaat is veranderd in adequaat goedkoop, om te benadrukken dat een voorziening in de eerste plaats adequaat moet zijn om beperkingen te compenseren;
 • de keuze voor de vorm waarin individuele voorzieningen worden verstrekt worden niet door B&W beperkt;
 • aantoonbare beperkingen is in de gehele verordening gewijzigd in geïndiceerde beperkingen om misverstanden over het woord aantoonbaar te voorkomen;
 • het primaat van woonvoorzieningen bij verhuizen is eruit gehaald. Mensen hoeven niet te verhuizen als er woningaanpassingen nodig zijn;
 • benadrukken van het specifieke karakter van de uitraasruimte;
 • mogelijkheden voor forfaitaire vergoeding toegevoegd om te voorkomen dat het bestaande voorzieningenniveau wordt beperkt. Dit is een voortzetting van het Wvg beleid.
 • Daarnaast zijn er diverse toezeggingen die de SP heeft gekregen: zo zullen bijvoorbeeld de conceptbeleidsregels ter kennisname aan de raad worden toegezonden voordat ze vastgesteld worden.

  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 september 2006