Reply: Dierenpartij

Het was een partij naar zijn hart, de Partij voor de Dieren. Desalniettemin vindt Nicolaas Hartman uit Valthermond dat je of voor dieren, of voor mensen bent. ‘De partij zal zich bij alles moeten afvragen of het in het belang van dieren is en als dat niet het geval is, moet zij de moed hebben tegen of blanco te stemmen.’ Hieronder enkele reacties.

Ik voel me niet vertegenwoordigd door welk aardig hondje of poesje dan ook. Mensen horen netjes met de wereld en dus ook met de dieren om te gaan. Een partij voor de dieren? Prachtig, maar zo’n partij in het parlement? Onzin!
Leo van Batenburg, Eindhoven

Mensen zijn ook dieren.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Dieren een ‘stem’ geven, vind ik net zoiets als met Fifi naar de kapper gaan.
J. Feijen, Purmerend

Dat weldenkende mensen zouden kiezen voor een partij speciaal voor dieren, is mijns inziens onbegrijpelijk. Maar dat er ook mensen zijn die beweren dat je of voor dieren bent of voor mensen, is voor mij the limit.
Peter Bartels, Haarlem

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 22 december 2006

Raad stelt inburgering- en integratiebeleid vast

De aanbieders van inburgering- en integratietrajecten voor inburgeraars mogen niet de dupe worden van het beleid van de gemeente Leeuwarden. De raad wil voorkomen dat het personeel van deze bedrijven door de aanbestedingstrajecten op straat komt te staan. Een motie van de SP, waarin het college wordt verzocht om de negatieve gevolgen van de aanbesteding te minimaliseren, kreeg in de raadsvergadering van 18 maart voldoende steun. CDA, VVD en NLP stemden tegen.

De gemeenteraad besprak de kadernota Inburgering en Integratie, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt op 1 januari 2007 landelijk ingevoerd. Het inburgeringexamen speelt hierin een belangrijke rol.

Volgens de SP is de leerplicht voor inburgeraars heel nuttig. Het gaat de partijen echter te ver om boetes op te leggen aan de inburgeraars die het inburgeringexamen niet halen. ‘Dat is immoreel,’ stelde woordvoerder Farshad Bashir. Hij diende namens zijn partij een amendement in om de boete niet in te voeren.
Wethouder Roel Sluiter wees hem er op dat de boetes enkel worden opgelegd wanneer er verwijtbare oorzaken zijn voor het niet halen van het examen. ‘Alleen iemand die er bewust met de pet naar gooit loop risico.’ De overige raadsfracties steunden de wethouder en wezen de SP-motie af.

In het nieuwe beleid geeft de gemeente extra aandacht aan inburgeraars in een achterstandsituatie. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen met een WWB-uitkering. Volgens de PvdA, CDA en PAL/GroenLinks heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op de behoefte van deze groep. Tamara Bok diende namens deze partijen daarom een motie in om een deel van de inburgeringtrajecten nog niet ‘inhoudelijk’ aan te besteden en eerst de behoefte van deze mensen in kaart te brengen. De raad steunde de motie met uitzondering van ChristenUnie, NLP en FNP.

De raad stemde uiteindelijk in met het collegevoorstel voor het inburgering- en integratiebeleid. Alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij ergerde zich aan de veelgebruikte terminologie ‘inburgeringsplichtige’ in de nota. In een motie vroeg de partij om dit te vervangen door de term ‘inburgeraar’, maar hiervoor was onvoldoende steun van de andere partijen.

Bron: leeuwarden.nl, 19 december 2006

Ad van de Kolk officieel gekozen

Statenlid Ad van de Kolk is officieel gekozen tot lijsttrekker van de SP bij de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Dat gebeurde op een Regioconferentie van de SP in Leeuwarden. De lijsttrekker stond ook één op de concept-kandidatenlijst. De lijst telt veel nieuwe gezichten. De meeste mensen zijn in de SP-afdelingen goed bekend, omdat ze daar actief zijn. Zo zijn een flink aantal gemeenteraadsleden verkiesbaar.

De door de Regioconferentie vastgestelde kandidatenlijst:

 1. Ad van de Kolk, Witmarsum
 2. Frans Baron, Drachten
 3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
 4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
 5. Jolanda Rotert, Kollum
 6. Bert Groos, Joure
 7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
 8. Enno Bruinsma, Bolsward
 9. Petra Kramer, Drachten
 10. Wies Franckena, Leeuwarden
 11. Bert Bisschop, Leeuwarden
 12. Durk van der Meulen, Leeuwarden
 13. Jos van der Horst, Drachten
 14. Kees Nederstigt, Twellegea
 15. Freerk Kalsbeek, Leeuwarden
 16. Harm de Vos, Dronrijp
 17. Cor Hergaarden, Hurdegaryp
 18. Astrid van der Berg, Leeuwarden
 19. Auke Veenstra, Surhuizum
 20. Irma Nooy, Lemmer
 21. Roel IJtsma, Surhuisterveen
 22. Roel Akkerman, Drachten
 23. Egbert Flik, Scharnegoutum
 24. Gaatske Wiersma-Visser, Moddergat
 25. Farshad Bashir, Leeuwarden

De SP discusseerde verder over een lijstverbinding met GroenLinks. Dat is handig voor bij de verdeling van restzetels: partijen die onderling hun lijsten verbonden hebben, maken meer kans op een restzetel.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 december 2006

Overname personeel van aanbieders inburgeringtrajecten mogelijk

Doordat in de Wet Inburgering ook de marktwerking opgenomen is, wordt de gemeente verplicht om inburgeringstrajecten aan te besteden. De huidige aanbieders komen hierdoor in onzekerheid. Zo heeft STINS bijvoorbeeld nu al het aantal werknemers verkleind, want als ze de aanbesteding niet winnen, dan zijn ze al vast voorbereid. Om de gevolgen voor het personeel van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten zo klein mogelijk te houden diende de SP een motie in om het college op te dragen alles te doen om de werkgelegenheid te behouden. De motie kon rekenen op een meerderheid, alleen CDA, VVD en NLP stemden tegen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De personeelsleden van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten hebben onzekerheid over hun baan, want als nieuwe organisaties de aanbesteding winnen dreigt ontslag en verlies van rechtspositie voor deze groep.” Bij de uitkomsten van de gunningen in andere gemeenten in de aanbesteding in het kader van de WMO is duidelijk geworden wat voor gevolgen aanbestedingen voor personeel kunnen hebben.

Het college is dus nu opgedragen om de negatieve gevolgen van marktwerking te minimaliseren. Er moeten sluitende afspraken gemaakt worden met de aanbieders van inburgeringtrajecten die de aanbesteding winnen over het overnemen van personeel, de geldende kaders (zoals de CAO) in acht nemend en met respect voor ieders rechtspositie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 18 december 2006

Gaatske Wiersma duwt lijst SP

LEEUWARDEN – Gaatske Wiersma-Visser uit Moddergat loopt het risico dat ze in de politiek verzeild raakt. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat is lijstduwer voor de Socialistische Partij bij de provinciale verkiezingen.

Bij voldoende voorkeurstemmen komt Wiersma in de Friese staten. De SP heeft momenteel twee zetels. Het huidige statenlid Ad van de Kolk is lijsttrekker bij de verkiezingen.

Tweede staat Frans Baron, gemeenteraadslid in Drachten. Daarna volgen kandidaten die nieuw zijn in de politiek, met uitzondering van het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir. Hij staat pas op plaats 25.

Bron: Leeuwarder Courant, 1 december 2006

Gaatske Wiersma listtriuwer SP

Gaatske Wiersma fan de Fûgelpits yn Moddergat is listtriuwer fan de SP by de steateferkiezings yn maart. Se stiet op it 26e plak.

Op nûmer 25 stiet Farshad Bashir, it Ljouwerter gemeenteriedslid dat foar de SP ek meidie oan de Twadde Keamer-ferkiezings. De nûmer ien foar de Sosjalistyske Partij by de steate-ferkiezings is Ad van der Kolk.

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 1 december 2006