Raad stelt inburgering- en integratiebeleid vast

De aanbieders van inburgering- en integratietrajecten voor inburgeraars mogen niet de dupe worden van het beleid van de gemeente Leeuwarden. De raad wil voorkomen dat het personeel van deze bedrijven door de aanbestedingstrajecten op straat komt te staan. Een motie van de SP, waarin het college wordt verzocht om de negatieve gevolgen van de aanbesteding te minimaliseren, kreeg in de raadsvergadering van 18 maart voldoende steun. CDA, VVD en NLP stemden tegen.

De gemeenteraad besprak de kadernota Inburgering en Integratie, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt op 1 januari 2007 landelijk ingevoerd. Het inburgeringexamen speelt hierin een belangrijke rol.

Volgens de SP is de leerplicht voor inburgeraars heel nuttig. Het gaat de partijen echter te ver om boetes op te leggen aan de inburgeraars die het inburgeringexamen niet halen. ‘Dat is immoreel,’ stelde woordvoerder Farshad Bashir. Hij diende namens zijn partij een amendement in om de boete niet in te voeren.
Wethouder Roel Sluiter wees hem er op dat de boetes enkel worden opgelegd wanneer er verwijtbare oorzaken zijn voor het niet halen van het examen. ‘Alleen iemand die er bewust met de pet naar gooit loop risico.’ De overige raadsfracties steunden de wethouder en wezen de SP-motie af.

In het nieuwe beleid geeft de gemeente extra aandacht aan inburgeraars in een achterstandsituatie. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen met een WWB-uitkering. Volgens de PvdA, CDA en PAL/GroenLinks heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op de behoefte van deze groep. Tamara Bok diende namens deze partijen daarom een motie in om een deel van de inburgeringtrajecten nog niet ‘inhoudelijk’ aan te besteden en eerst de behoefte van deze mensen in kaart te brengen. De raad steunde de motie met uitzondering van ChristenUnie, NLP en FNP.

De raad stemde uiteindelijk in met het collegevoorstel voor het inburgering- en integratiebeleid. Alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij ergerde zich aan de veelgebruikte terminologie ‘inburgeringsplichtige’ in de nota. In een motie vroeg de partij om dit te vervangen door de term ‘inburgeraar’, maar hiervoor was onvoldoende steun van de andere partijen.

Bron: leeuwarden.nl, 19 december 2006