SP blij met steun PvdA inzake binnenmilieu scholen

De SP staat niet meer alleen in haar zorg over de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. In mei 2006 stelde de SP vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over hoe het gesteld is met het binnenmilieu van de basisscholen en of het College van B&W bereid was de situatie te verbeteren. Maar de politieke bestuurders zagen het allemaal niet zo somber in, onder mom van eigen verantwoordelijkheid van de scholen, kreeg het SP-raadslid Farshad Bashir nul op het rekest. Gelukkig lijkt de grootste partij in de Leeuwarder gemeenteraad, de PvdA, nu ook de problemen van het binnenmilieu onder ogen te zien.

In mei 2006 zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

De SP trok niet alleen in Leeuwarden aan de bel, ook in andere gemeenteraden heeft de SP vragen hierover gesteld. Terwijl in andere gemeenten het College van B&W initiatief gaat nemen om de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren vond het Leeuwarder College van B&W dat de “berichtgeving in de uitzending tendentieus” was. Daarnaast vond het College van B&W dat het uitvoeren van de te nemen maatregelen “valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur”.

Binnenkort gaat SP’er Bashir om de tafel met het PvdA-raadslid Jelmer Staal om te bespereken hoe de beide partijen dit probleem het beste aan kunnen pakken. De SP is in ieder geval blij dat ook de PvdA zich op dit onderwerp gaat richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 31 januari 2007

Nieuwe Leeuwarder aanpak: werk boven inkomen

Een raadsmeerderheid is akkoord met de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het beleid is erop gericht meer bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen via een sluitende aanpak. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en werken met behoud van uitkering behoort tot de mogelijkheden.

De SP was 29 januari de grootste tegenstander van de collegeplannen. Maar liefst vijf moties en één amendement diende Farshad Bashir in namens zijn partij. Daarvan wist de SP er twee te verzilveren: het college zal bij de kabinetsonderhandelaars om meer geld voor het WWB-beleid van Leeuwarden pleiten. Daarnaast zal het college in de toekomst minder Engelse termen gebruiken in de communicatie.

Bron: leeuwarden.nl, 30 januari 2007

‘Handhaaf vrijstelling sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders’

Op dit moment geldt voor alleenstaande ouders met een uitkering een vrijstelling voor de sollicitatieplicht. Wethouder Marco Florijn kondigde gisteravond aan dat het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort met een voorstel zal komen waarbij deze vrijstelling weer ingetrokken wordt. SP diende samen met de ChristenUnie en FNP een motie in om deze vrijstelling te handhaven. De motie kon naast de indieners echter alleen op de steun van het CDA rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een alleenstaande ouder moet een moeder en een vader tegelijk zijn. Dit is erg zwaar, vooral als de kinderen ziek zijn of slecht slapen.”

SP, ChristenUnie, FNP en CDA droegen het College op om de rechten van alleenstaande ouders niet af te breken en alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar een vrijstelling te blijven geven van de sollicitatieplicht.

De motie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2007

Wachttijd

Leeuwarden – Woningzoekende Leeuwarders moeten veel te lang wachten voor ze een huurwoning krijgen toegewezen. Zestien en een halve maand gemiddeld. “Onbegrijpelijk”, vindt SP-raadslid F. Bashir. Hij baseert zich op cijfers van Leeuwarder Jan Post die een jaar lang alle wooncijfers verzamelde. In 2006 werd volgens Post 62.920 keer gereageerd op 780 toegewezen woningen. De meest gevraagde straat in Leeuwarden was de Valeriusstraat.

Bron: Friesch Dagblad, 23 januari 2007

SP: onbetaalde arbeid werklozen is uitbuiting

LEEUWARDEN – Werklozen die door de gemeente een werkstage of een ‘maatschappelijk nuttige functie’ krijgen aangeboden, moeten daarvoor worden betaald. Dit vindt de Leeuwarder SP. De gemeente Leeuwarden wil mensen die straks na een verplichte training en reïntegratietraject nog zonder baan zitten, inzetten op dergelijke posten. Zij behouden dan wel hun uitkering, maar ontvangen verder geen loon.

,,Als je vindt dat ze dan zulk nuttig werk doen, trek er dan ook geld voor uit’’, aldus SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Uitbuiting’’, oordeelt hij. Hij sprak die woorden gisteravond in de raadscommissie welzijn, waar de nieuwe aanpak van werkloosheid werd besproken. Op hoofdlijnen lijkt een meerderheid van de gemeenteraad de collegeplannen te waarderen.

Daarin is het aanbieden van een gesubsidieerde baan met behoud van uitkering de laatste stap. B. en w. willen werkzoekenden eerst tot een cursus verplichten, waarin zij hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden leren inzien en uitbreiden. Hebben ze daarna nog geen baan, dan volgt een reïntegratietraject. Pas als er geen uitzicht op werk is, komt een onbetaalde ‘maatschappelijk nuttige functie’ in beeld.

Dat is volgens wethouder Marco Florijn niet meer dan billijk. ,,Wij spannen ons voor ze in. We begeleiden ze bij het vinden van een baan. Dan verwachten we wel dat mensen zelf ook iets bijdragen, in de vorm van inzet.’’ De gemeente probeert ook dergelijke onbetaalde functies aan te sluiten op de interesses en kwaliteiten van de werkzoekende. Zo wordt voorkomen dat die geïsoleerd raakt en ‘achter de geraniums’ verdwijnt.

Bron: Leeuwarder Courant, 11 januari 2007

Verplicht werken in ruil voor je uitkering: uitbuiting!

Twee nieuwe middelen wil de gemeente Leeuwarden inzetten tegen de werkloosheid. In het plan om werklozen een verplichte training en reïntegratietraject aan te bieden ziet SP-raadslid Farshad Bashir wel perspectief. Voor het voorstel om werklozen met behoud van uitkering, maar zonder loon aan het werk te zetten heeft hij maar één woord: uitbuiting.

Bashir: “Ik wil om te beginnen benadrukken dat de SP kiest voor werk als de meest effectieve bestrijding van sociaal isolement en van armoede. Werk is daarnaast voor de meeste mensen ook een bron van welvaart.”

Echter, de SP wijst werk met behoud van een uitkering en zonder een arbeidsovereenkomst, zonder CAO en zonder secundaire arbeidsvoorwaarden af tenzij het gaat om een eenmalig vrijwillig en kort traject van maximaal 3 maanden gericht op scholing of werkervaring. De SP vindt normaal werk van groot belang, maar wel met alle bijbehorende rechten en een volwaardige beloning. “Voor werk dient minimaal het minimum loon betaald te worden,” aldus Bashir.

Het college wil werklozen dwingen om maatschappelijk nuttig werk met behoud van uitkering te doen, ook moeten werklozen werkstage van zes maanden doen met behoud van uitkering. Dit termijn kan oneindig lang verlengd worden.

De SP’er heeft hier maar een woord voor: uitbuiting! “Als we als Leeuwarder samenleving bepaald werk maatschappelijk nuttig vinden, dan moeten we daar geld voor uittrekken en moeten we werklozen voor een normaal CAO-loon aannemen.”

De SP streeft naar maximale werkgelegenheid in Leeuwarden, dit wil de SP niet bereiken door “werken met behoud van uitkering” toe te staan. De gemeente moet eerder voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Bashir legt uit: “Bureaucratie dient tot een minimum te worden beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf, dat we voor Leeuwarden moeten zien te winnen. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Leeuwarden moet niet alleen worden ingezet op de dienstensector, maar ook op productiebedrijven, zodat er meer laaggeschoold werk beschikbaar komt omdat juist onder laaggeschoolden de werkloosheid groot is.”

Ook de SP begrijpt dat er een deel van de mensen die aangewezen zijn op een uitkering, om diverse redenen niet in staat is om regulier betaald werk te vinden. Deze groep moet geholpen worden aan een zinvolle dagbesteding. “Voor deze groep moeten initiatieven ontwikkeld worden die aansluiten bij de persoonlijke situatie waarbij de eigen keuze centraal moet staan, waarbij wordt gestreefd naar maximale ontplooiing en maatschappelijke participatie. Op vrijwillige basis moeten deze mensen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Wat anders dus dan verplicht werken met behoud van uitkering,” aldus het SP-raadslid gisteravond in de vergadering van commissie Welzijn.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 11 januari 2007

Berecht de oorlogshitsers

Op 20 maart 2003 viel de ‘Coalition of the Willing’ onder leiding van George W. Bush Irak binnen. Irak zou namelijk in bezit zijn van massavernietigingswapens en zou het internationale terrorisme steunen. Beide argumenten van de coalitie bleken gebaseerd te zijn op leugens.

Waar het de coalitie werkelijk om draaide was de Iraakse olie. De bezetting van Irak heeft de Irakezen dan ook niets anders gebracht dan ellende. Volgens recente tellingen zijn er ondertussen meer dan 700.000 onschuldige Irakezen om het leven gekomen, duizenden anderen zijn op een andere manier slachtoffer geworden van mensenrechtenschendingen. Aan de andere kant hebben vooral de grote bedrijven uit Londen en Washington miljarden euro’s oorlogsdivident binnengehaald. Nu Saddam Hoessein berecht en terechtgesteld is, wordt het dan ook tijd dat Bush, Blair, Balkenende en andere leiders van de ‘Coalition of the Willing’ berecht worden voor hun misdaden in Irak.

Farshad Bashir

Bron: eurodusnie.nl, 7 januari 2007