Verplicht werken in ruil voor je uitkering: uitbuiting!

Twee nieuwe middelen wil de gemeente Leeuwarden inzetten tegen de werkloosheid. In het plan om werklozen een verplichte training en reïntegratietraject aan te bieden ziet SP-raadslid Farshad Bashir wel perspectief. Voor het voorstel om werklozen met behoud van uitkering, maar zonder loon aan het werk te zetten heeft hij maar één woord: uitbuiting.

Bashir: “Ik wil om te beginnen benadrukken dat de SP kiest voor werk als de meest effectieve bestrijding van sociaal isolement en van armoede. Werk is daarnaast voor de meeste mensen ook een bron van welvaart.”

Echter, de SP wijst werk met behoud van een uitkering en zonder een arbeidsovereenkomst, zonder CAO en zonder secundaire arbeidsvoorwaarden af tenzij het gaat om een eenmalig vrijwillig en kort traject van maximaal 3 maanden gericht op scholing of werkervaring. De SP vindt normaal werk van groot belang, maar wel met alle bijbehorende rechten en een volwaardige beloning. “Voor werk dient minimaal het minimum loon betaald te worden,” aldus Bashir.

Het college wil werklozen dwingen om maatschappelijk nuttig werk met behoud van uitkering te doen, ook moeten werklozen werkstage van zes maanden doen met behoud van uitkering. Dit termijn kan oneindig lang verlengd worden.

De SP’er heeft hier maar een woord voor: uitbuiting! “Als we als Leeuwarder samenleving bepaald werk maatschappelijk nuttig vinden, dan moeten we daar geld voor uittrekken en moeten we werklozen voor een normaal CAO-loon aannemen.”

De SP streeft naar maximale werkgelegenheid in Leeuwarden, dit wil de SP niet bereiken door “werken met behoud van uitkering” toe te staan. De gemeente moet eerder voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Bashir legt uit: “Bureaucratie dient tot een minimum te worden beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf, dat we voor Leeuwarden moeten zien te winnen. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Leeuwarden moet niet alleen worden ingezet op de dienstensector, maar ook op productiebedrijven, zodat er meer laaggeschoold werk beschikbaar komt omdat juist onder laaggeschoolden de werkloosheid groot is.”

Ook de SP begrijpt dat er een deel van de mensen die aangewezen zijn op een uitkering, om diverse redenen niet in staat is om regulier betaald werk te vinden. Deze groep moet geholpen worden aan een zinvolle dagbesteding. “Voor deze groep moeten initiatieven ontwikkeld worden die aansluiten bij de persoonlijke situatie waarbij de eigen keuze centraal moet staan, waarbij wordt gestreefd naar maximale ontplooiing en maatschappelijke participatie. Op vrijwillige basis moeten deze mensen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Wat anders dus dan verplicht werken met behoud van uitkering,” aldus het SP-raadslid gisteravond in de vergadering van commissie Welzijn.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 11 januari 2007