30.000 subsidie voor debatcentrum De Bres

De gemeenteraad draagt het college op om een éénmalig subsidie van € 30.000 te verstrekken aan debatcentrum De Bres. Een motie van deze strekking van PvdA, CDA, VVD en PAL/GroenLinks kreeg 26 maart brede steun.

De raad wil de behandeling van het subsidieverzoek door b. en w. niet afwachten. Het college dient zelf binnen de begroting dekking te zoeken voor de subsidie. Als dit niet lukt wordt het bedrag uit de algemene reserves van de gemeente gehaald.

John Stoelinga van de NLP verwonderde zich over de gang van zaken. ‘Hoort de raad niet eerst het college te bevragen over de stand van zaken van de behandeling van het subsidieverzoek?’
Ook Farshad Bashir (SP) had zijn vraagtekens. ‘Mij ontgaat de maatschappelijke meerwaarde van de Bres. Debatteren kan ook in Schaaf, theater Romein of het Stadhuis.’

De overige partijen vonden de motie een prima voorstel. Als tegenprestatie dient De Bres tussen nu en 2009 tien algemene politieke debatten te organiseren over actuele lokale en regionale onderwerpen.

Bron: leeuwarden.nl, 27 maart 2007

Nieuwe Leeuwarder aanpak: werk boven inkomen

Een raadsmeerderheid is akkoord met de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het beleid is erop gericht meer bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen via een sluitende aanpak. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en werken met behoud van uitkering behoort tot de mogelijkheden.

De SP was 29 januari de grootste tegenstander van de collegeplannen. Maar liefst vijf moties en één amendement diende Farshad Bashir in namens zijn partij. Daarvan wist de SP er twee te verzilveren: het college zal bij de kabinetsonderhandelaars om meer geld voor het WWB-beleid van Leeuwarden pleiten. Daarnaast zal het college in de toekomst minder Engelse termen gebruiken in de communicatie.

Bron: leeuwarden.nl, 30 januari 2007

Raad stelt inburgering- en integratiebeleid vast

De aanbieders van inburgering- en integratietrajecten voor inburgeraars mogen niet de dupe worden van het beleid van de gemeente Leeuwarden. De raad wil voorkomen dat het personeel van deze bedrijven door de aanbestedingstrajecten op straat komt te staan. Een motie van de SP, waarin het college wordt verzocht om de negatieve gevolgen van de aanbesteding te minimaliseren, kreeg in de raadsvergadering van 18 maart voldoende steun. CDA, VVD en NLP stemden tegen.

De gemeenteraad besprak de kadernota Inburgering en Integratie, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt op 1 januari 2007 landelijk ingevoerd. Het inburgeringexamen speelt hierin een belangrijke rol.

Volgens de SP is de leerplicht voor inburgeraars heel nuttig. Het gaat de partijen echter te ver om boetes op te leggen aan de inburgeraars die het inburgeringexamen niet halen. ‘Dat is immoreel,’ stelde woordvoerder Farshad Bashir. Hij diende namens zijn partij een amendement in om de boete niet in te voeren.
Wethouder Roel Sluiter wees hem er op dat de boetes enkel worden opgelegd wanneer er verwijtbare oorzaken zijn voor het niet halen van het examen. ‘Alleen iemand die er bewust met de pet naar gooit loop risico.’ De overige raadsfracties steunden de wethouder en wezen de SP-motie af.

In het nieuwe beleid geeft de gemeente extra aandacht aan inburgeraars in een achterstandsituatie. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen met een WWB-uitkering. Volgens de PvdA, CDA en PAL/GroenLinks heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op de behoefte van deze groep. Tamara Bok diende namens deze partijen daarom een motie in om een deel van de inburgeringtrajecten nog niet ‘inhoudelijk’ aan te besteden en eerst de behoefte van deze mensen in kaart te brengen. De raad steunde de motie met uitzondering van ChristenUnie, NLP en FNP.

De raad stemde uiteindelijk in met het collegevoorstel voor het inburgering- en integratiebeleid. Alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij ergerde zich aan de veelgebruikte terminologie ‘inburgeringsplichtige’ in de nota. In een motie vroeg de partij om dit te vervangen door de term ‘inburgeraar’, maar hiervoor was onvoldoende steun van de andere partijen.

Bron: leeuwarden.nl, 19 december 2006

Pleidooi voor generaal pardon asielzoekers

Het parlement moet met spoed een specifieke pardonregeling treffen voor de ruim 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingwet vallen en zich nu nog in Nederland bevinden. Op initiatief van de SP zal de raad dit kenbaar maken aan Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

‘Leeuwarden moet meehelpen om de regering te overtuigen van een generaal pardon,’ betoogde initiatiefnemer Farshad Bashir van de SP. ‘Het gaat hier om mensen die 5 tot 15 jaar in Nederland verblijven en al grotendeels zijn geïntegreerd.’ Hij werd in zijn pleidooi ondersteund door een stil protest van spandoeken vanaf de publieke tribune.

Alleen de VVD fractie ondersteunt het voorstel niet. De partij heeft vertrouwen in de verantwoordelijk minister. ‘De kwestie heeft haar volle aandacht. Vorige week zijn er op rijksniveau nieuwe afspraken gemaakt,’ aldus fractiewoordvoerder Tom van Mourik.

Bron: leeuwarden.nl, 27 juni 2006

Onvoldoende draagvlak voor burgerinitiatief hondenbeleid

Suzanne Zaal bepleitte tijdens de politieke markt namens Actiegroep ‘De gebeten hond’ een hondvriendelijker beleid. Zij kon niet alle raadsleden overtuigen van haar plannen. De raad wacht liever de proefprojecten af die momenteel gaande zijn in een aantal Leeuwarder woonwijken, voordat het hondenbeleid wordt aangepast.

Actiegroep ‘De gebeten hond’ maakt zich sterk om het imago van honden te verbeteren. ‘De gebeten hond’ wil meer losloopgebieden voor honden en venstertijden instellen waarbinnen honden in parken mogen loslopen. De poepstroken kunnen afgeschaft worden als hondenbezitters verplicht worden om de poep van hond op te ruimen. Er moeten dan wel meer afvalbakken komen. De hondenbelasting moet een doelbelasting worden en niet zoals nu gedeeltelijk naar de algemene middelen gaan.
De coalitiepartijen hebben in het collegeprogramma deze laatste wens al opgenomen. Het college krijgt hiervoor vier jaar de tijd. Aan het eind van de bestuursperiode moet al het geld van de hondenbelasting besteed worden aan hondenbeleid.

Maar weinig raadsleden zien heil in de ideeën om parken op gezette tijden op te stellen voor loslopende honden. Gea Dames van het CDA is niet voor het gedogen van honden in parken ‘zolang hondenbezitters hun gedrag niet beteren.’ PvdA raadslid Gerk Koopmans stelt dat er niks mis is met het imago van honden, ‘maar hondeneigenaren zijn verantwoordelijk.’
Farshad Bashir van de SP vindt dat de gemeente een mentaliteitsverandering bij hondenbezitters moeten bewerkstelligen door intensievere voorlichting. Ook FNPer Sybren Posthumus wil het opruimen van hondenpoep meer stimuleren. Volgens Douwe Kiestra van de VVD is met name de handhaving belangrijk.
‘Een beter beleid begint bij de opvoeders van de hond,’ aldus Arco van Daalen van de ChristenUnie. Hij vindt het belangrijk dat de gemeente faciliteert met voldoende afvalbakken.
Gerben Hoogterp (Pal GroenLinks) wees erop dat dé hondenbezitter niet bestaat. ‘Vanuit dat perspectief moet je het initiatief van de actiegroep positief benaderen’. Ook John Stoelinga (NLP) ziet wel wat in het gedogen van loslopende honden op gezette tijden.

Bron: leeuwarden.nl, 08 juni 2006